The medicine – is really the most noble of all arts. (Hippocrates)

There is the main medicine is the doctor in medicine. (Anthony Kempinsky)

Бюллетень новых поступлений 2014-2015

Ақпарат бюллетені
Информационный бюллетень 2014-2015 жыл
Жаңа кітаптар
Новые книги

 

№ п/п

Автор

 

Наименование

Краткая аннотация

Примечание

1

Пауков В. С., Литвицкий П. Ф.

Патологиялық анатомия мен патологиялық физиология : оқулық / В. С. Пауков, П. Ф. Литвицкий. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 288 б.: ил.

 

Оқулықта құрылымдық-функционалдық бірліктегі типтік патоло­гиялық реакциялар мен аурулар туралы мәліметтер келтіріледі, процесте ағзаның барлық жүйелеріндегі аурулар патогенезінің негізгі буындары, ондағы мүшелер мен тіндердің пайда болатын морфологиялық өзгерістері және олардың функцияларының тиісті өзгерістері қарастырылады. Бұл ретте дәрігердің дәргейі болып табылатын мәселелер қозғалмайды.

 

ISBN 978-5-9704-2945-7 (каз.)

 

ББК 52.5я723 П21

 

2

НечаевВ. М.

Клиникалық пәндер пропедевтикасы : оқулық / В. Т. Ивашкиннің жалпы редакциясымен; қазақ тіліне аударған М. С. Шамелова, И. А. Асанбаева, Н. Р. Нуртазинова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 288 б.: ил.

Бұл оқулықта ішкі мүшелердің ауруларына, оның ішінде жүрек-қан тамырлары мен тыныс алу жолдарының ауруларына, ас қорыту, зәр шығару және эндокринді жүйелердің, сондай-ақ қан жасаушы мүшелер мен дәнекер тіндердің ауруларына қазіргі заманғы диагностика жасаудың негіздері мазмұндалған. Ішкі аурулар бөлімдері бойынша негізгі клиникалық синдромдар келтірілген.

ISBN 978-5-9704-3058-3

 

ББК 53.5я73-1+54.1я73-1 Н59

 

3

Пауков В. С., Литвицкий П. Ф.

Патологическая анатомия и патологическая физиология : учеб. по дисци­плине Патологическая анатомия и патологическая физиология» для студентов учреждений средн. проф. образования / В. С. Пауков, П. Ф. Литвицкий. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 256 с. : ил.

 

В учебнике приводятся сведения о типовых патологических реакциях и бо­лезнях в их структурно-функциональном единстве, рассматриваются ключевые звенья патогенеза заболеваний всех систем организма, возникающие морфоло­гические изменения органов и тканей и соответствующие изменения их функ­ций. При этом не затрагиваются вопросы, являющиеся прерогативой врача.

Учебник для медицинских колледжей написан в соответствии с требовани­ями государственного образовательного стандарта среднего профессионально­го образования по специальности 060101.52 Лечебное дело», квалификация Фельдшер», а также по специальности 060501.51 Сестринское дело», квалифи­кация Медицинская сестра».

ISBN 978-5-9704-2813-9

 

ББК 52.5я723-1 П21

 

4

Нечаев В. М.

Пропедевтика клинических дисциплин : учебник / В. М. Не­чаев ; под общ. ред. В. Т. Ивашкина. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 288 с. : ил.

В учебнике изложены основы современной диагностики внутрен­них болезней, включая заболевания дыхательной, сердечно-сосуди­стой, пищеварительной, мочевыделительной и эндокринной систем, а также болезни крови и соединительной ткани. Наряду с традици­онными клиническими методиками (опрос, осмотр, пальпация, пер­куссия и аускультация) подробно описаны базисные лабораторные и инструментальные методы, в том числе исследования биологических жидкостей и функции внешнего дыхания, электрокардиография. По разделам внутренних болезней приведены основные клинические синдромы.

Учебник рекомендован учащимся медицинских колледжей и фельдшерам.

ISBN 978-5-9704-2925-9

 

ББК53.5я73-1+54.1я73-1 Н59

5

 

Митрофаненко В. П., Алабин И. В.

Патологияның негіздері: оқулық қазақ тілінде = Основы патологии : учеб­ник на рус. яз. / В. П. Митрофаненко, И. В. Алабин ; қазақ тіліне аударған және жауапты редакторы М. Т. Айтқұлов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 568 б.: ил.

Учебник состоит из двух разделов: в первом рассмотрены общие вопросы патологии, которые лежат в основе болезней, а во втором — частная пато­логия основных систем и органов. Для самостоятельной работы студентам предложена программа для самообучения и педагогический контроль. Учеб­ник ориентирован на подготовку студентов медицинских училищ и коллед­жей, обучающихся по специальностям Лечебное дело», Сестринское дело», Акушерское дело» и Стоматология». Прилагается компакт-диск с цветными иллюстрациями к учебнику и с муль­тимедийными презентациями основных тем.

ISBN 978-5-9704-3222-8

 

 

ББК 52.5я723+53/57я723 М67

 

6

Мухина С. А., Тарновская И. И.

Мейірбикелік істің теориялык негіздері: оқулық / С. А. Мухина, И. И. Тарновская. — Түзетіліп және толықтырылып 2-і басылуы. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 368 бет.: ил.

Оқушыға қайта өнделіп баспадан шығарылған Мейірбикелік істің теориялық негіздері» Мейірбикелік іс негіздері» пәнін оқытуға арналған. Кітапқа студенттердің пациентке көрсетілген медициналық көмек сапасын бағалауына, мейірбикелік істі ғылыми тұрғыдан зерттеуіне мүмкіндік беретін Медициналық көмектін сапасы — өмір сапасының бір бөлігі» тарауы енгізілген.

 

ISBN 978-5-9704-2778-1 (каз.)

 

ББК 53.508я723 М92

 

7

Мухина С. А., Тарновская И. И.

Мейірбикелік іс негіздері» пәніне практикалық басшылық : оқу құралы / С. А. Мухина, И. И. Тарновская. — Түзетіліп және толықтырыған 2-ші басылым. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. -496 бет. : ил.

Екінші басылым инфекциялық бақылау, қоршаған орта қауіпсіздігі, тәжірибелік (практикалық) манипуляциялар, жағдайы әр түрлі пациенттер күтімі сияқты медициналық мейірбике қызметінің ең маңызды мәселелеріне арналған.

Барлық емдеу шаралары мен технологиялары мейірбике тәжірибесінің қазіргі заманауи стандарттарына сәйкес, 'медициналық мейірбике іс-қимылдарының алгоритмі түрінде қысқа және анық жазылған.

ISBN 978-5-9704-2916-7 (каз.)

 

 

ББК 51.1(2)2я73-1+53.5я73-1 М92

 

 

 

 

 

 

8

Сапин М.Р., Билич Г.Л.

Анатомия человека : учебник для медицинских училищ и колледжей. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. — 560с.: ил.

ISBN 978-5-9704-0851-3

В учебнике на основании достижений современной анатомии опи­сано строение тела человека, приведены сведения о микроскопической анатомии, а в ряде случаев об ультраструктуре органов. Основное внимание уделено изложению функциональной анатомии систем и аппаратов органов, приведены данные онтогенеза, описаны возрастные особенности органов. Учебник подробно иллюстрирован оригиналь­ными рисунками, включает наглядные схемы и таблицы, что значи­тельно помогает освоению материала.

 

ББК 28я73 С19

9

Смолъянникова Н. В., Фалина Е. Ф., Сагун В. А.

Анатомия и физиология : учебник / Н. В. Смолъянникова, Е. Ф. Фалина,

  1. А. Сагун. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 576 с.: ил.

ISBN 978-5-9704-2912-9

Учебник включает двадцать два учебных модуля, где на современном уровне кратко изложены теоретические основы нормальной анатомии и физиологии, а также представлены тестовые задания и типовые задачи для самоконтроля знаний.

Компактная форма и четко сформулированные учебные цели облегчают усвоение сложных разделов.

Учебник соответствует требованиям государственного образовательного стандарта и адресован студентам и преподавателям медицинских училищ и колледжей.

 

ББК 28.073+28.706я73 С51

 

10

Смольянникова Н. В.

Топографическая анатомия : практикум для мед. сестер по мед. массажу / Н. В.Смольянникова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 168 с.

ISBN 978-5-9704-2965-5

Второе издание книги включает краткий курс топографической анатомии человека, знание которой необходимо при обучении при­ёмам любых видов массажа. Практикум состоит из шести учебных модулей, в которых представлены сведения по топографической ана­томии областей тела человека в сопоставлении с массажными обла­стями. Основное внимание уделено вопросам, значимым в практике массажистов: особенностям рельефа тела, границам анатомических областей, послойному строению мягких тканей, проекциям внутрен­них органов, сосудисто-нервных магистралей и регионарных лимфа­тических узлов на кожу и скелет, зонам иннервации, кровоснабжения, венозного и лимфатического оттока. Представлены рисунки, а также вопросы, тестовые задания, типовые задачи для контроля знаний, за­дания для самостоятельной работы.

 

ББК 53.541.2я72 С51

 

11

Маколкин Владимир Иванович

Ішкі аурулар : оқулық / В. И. Маколкин, С. И. Овчаренко, В. А. Сулимов. — 6-шы басылымы, өңделген және толықгырылған. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 976 б.: ил.

ISBN 978-5-9704-2576-3 (рус.)

ISBN 978-5-9704-2839-9 (каз.)

Ресейдің белгілі ғалым-терапевтері В.И. Маколкиннің, С.И. Овчаренконың, В.А. Сулимовтын РФ Үкіметінің сыйлығын алған оқулығының алтыншы басылымының аудармасын ұсынып отырмыз.

Оқулықтың алтыншы басылымына ішкі аурулардың классификациясын, диагнозын қоюдың және емдеудің принциптерін көрсететін елеулі өзгерістер мен қосымшалар енгізілген.

Медициналық жоғарғы оқу орындарының студенттеріне арналған.

 

ББК 54.1я73-1 М16

 

12

Фролькис JI. С.

Ішкі аурулар мен алғашқы медициналқк-санитарлық көмек курсы. Тапсырмалар жинағы/Jl. С. Фролькис ; жауапты редакторы А. Н. Саржанова, қазақ тіліне аударған П. А. Омирбаева, Б. Т. Жумагулова. — М. : ГЭОТАР- Медиа, 2014. — 456 б.: ил.

ISBN 978-5-9704-3018-7

Оқу құралы 060101.52 Емдеу ісі» мамандығына арналған Ішкі аурулар мен алғашқы медициналық-санитарлық көмек курсы» пәні бойынша мемлекеттік білім стандартына және аймақтық бағдарламаға сәйкес жазылған.

Оқулық ішкі аурулардың негізгі тараулары және тақырыптары бойын­ша жүйеленген. Әрбір тақырыпқа күрделілік деңгейі әр түрлі тапсырмалар ұсынылған: бақылау сұрақтары, тест түріндегі тапсырмалар, жағдаяттық және динамикалық тапсырмалар материалдары үйлестірілген. Өзін-өзі бақылау үшін жауап эталондары ұсынылған

 

ББК 53.50я723 Ф91

 

13

Ковалев А. И.

Хирургия : учебник / А. И. Ковалев. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 576 с.: ил.

ISBN 978-5-9704-3110-8

В учебнике с современных позиций рассмотрены вопросы асептики и антисептики; подробно изложены показания и технические аспекты, свя­занные с основными элементами хирургической деятельности фельдшера в амбулаторной практике и стационаре. Широко освещены вопросы оказания экстренной медицинской помощи при острых хирургических заболеваниях и травмах; особое внимание уделено диагностике и принципам лечения наиболее часто встречающихся в клинической практике хирургических заболеваний, специальному уходу за пациентами в послеоперационном периоде.

Материал учебника соответствует программе и государственному стан­дарту подготовки студентов медицинских училищ и колледжей по специ­альности Лечебное дело».

 

ББК 54.5я723 К56

 

14

 

Осипова В. Л.

Аурухана ішілік жұқпа: оқу құралы / В.Л. Осипова ; қазақ тіліне аударған Б. Қ. Сарсенова, Г. Н. Набиева ; жауапты редакторы С. А. Кабышева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 240 б.: ил.

ISBN 978-5-9704-3078-1

Оқу құралы орта кәсіби білім беру федералдық мемлекеттік білім беру стандартының талаптарынасәйкес құрастырылған. Оқу құралы орта медициналық қызметкердің тәжірибелік қызметінде аурухана ішілік жұқпаның алдын алудың барынша манызды аспектілерін ашады. Ақпараттық материалдар осы мәселе бойынша казіргі заманға сай негізгі деректерді қамтиды. Технология тәжірибеде қолдануға қолайлы қыска және анық сұлба түрінде берілген.

 

ББК 51.1(2)2я723-1+51.9я723-1 074

15

 

Ющук Н. Д., Кареткина Г. Н., Мельникова JI. И.

Инфекционные болезни: учебник / Н. Д. Ющук, Г. Н. Кареткина, Л. И. Мельникова. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.-512с.

ISBN 978-5-9704-2968-6

В четвертое издание учебника внесены существенные дополне­ния, переработаны некоторые разделы. Учебник включает общую часть, в которую вошли материалы об истории изучения инфек­ционных болезней, их классификации, современных методах диа­гностики и принципах лечения. В специальной части описаны наи­более значимые инфекционные болезни, их этиология, эпидемио­логия, клинические особенности, этиотропная и патогенетическая терапия.

Учебник предназначен для студентов медицинских училищ и колледжей.

 

ББК 55.14я73 Ю99

 

16

 

Осипова В. JI.

Дезинфекция : учеб. пособие / В. JI. Осипова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 136 с.: ил. ISBN 978-5-9704-3120-7

Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта и предназначено для преподавателей и студентов медицинских училищ и колледжей, об­учающихся по специальностям Лечебное дело» (квалификация Фельдшер»), Акушерское дело», Сестринское дело» базового и повышенного уровня образования. Учитывая актуальность темы, из­дание можно рекомендовать и практикующим медицинским сестрам.

В книге раскрываются наиболее важные аспекты дезинфекции в практической деятельности сред­него медицинского персонала. Информационные материалы включают основные современные све­дения по данному вопросу. Технологии изложены в виде кратких и четких схем, удобных для практи­ческого применения.

 

ББК 51.9 0-74

 

17

 

Запруднов А. М., Григорьев К. И.

Педиатрия с детскими инфекциями : учеб. для студентов учреж­дений сред. проф. образования / А. М. Запруднов, К. И. Гри­горьев. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 560 с. : ил.

ISBN 978-5-9704-3111-5

Учебник подготовлен с учетом современных научных достижений медицинской науки и практики в организации лечебного процесса в детском стационаре и детской поликлинике. Представлены совре­менные схемы лечения и профилактики наиболее распространенных соматических и инфекционных болезней, иммунопрофилактика, принципы оказания неотложной помощи. Особое внимание уделено вопросам неонатологии, роли медицинской сестры и фельдшера в лечении детей грудного возраста и уходе за ними. По наиболее важ­ным разделам приводятся контрольные вопросы, задачи, диагности­ческие и лечебные алгоритмы, иллюстрации.

Предназначен учащимся медицинских училищ и колледжей.

 

ББК 51.1(2)4я723-1+57.32я723-1+57.33я723-1 3-33

 

18

 

Качаровская Е. В., Лютикова О. К.

Сестринское дело в педиатрии : практическое руководство для меди­цинских училищ и колледжей / Е. В. Качаровская, О. К. Лютикова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 128 с.

ISBN 978-5-9704-3171-9

Практическое руководство для медицинских училищ и колледжей состав­лено в соответствии с требованиями федерального государственного образо­вательного стандарта среднего профессионального образования и примерной программой Сестринское дело в педиатрии» для специальности 060501 Сест­ринское дело», рекомендованной Министерством здравоохранения РФ. В нем разработаны алгоритмы манипуляций, наиболее часто используемых в работе медсестры в лечебно-профилактическом учреждении, обслуживающем детское население.

Адресовано учащимся медицинских училищ и колледжей, а также медсе­страм, повышающим свою квалификацию.

 

ББК 57.3 К12

 

19

 

Балалар мен жасөспірімдердіқ денсаулығын корғау : орта медициналық қызметкерлерге арналған оқу құралы / орыс тіліндегі редакциясын баскарған 3. Е. Сопина ; қазақ тіліне аударған және жауапты редакторы Ж. Қ. Құлышев ; қазақ тіліндегі жалпы редакциясын басқарған С. Қ. Мұратбекова — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 320 с.: ил.

ISBN 978-5-9704-3368-3

Оқу құралында алдын алу педиатриясының ең маңызды тарауларының бірі — сау баланың дамуы мен тәрбиеленуі баяндалған. Түрлі жастық топтардағы балалардың белсенді динамикалық бақылануының, балалардың денсаулығын қорғау мен нығайтудағы сауықтыру шараларының рөлі көрсетілген.

 

ББК 51.1(2)4я81+57.3я81

20

 

Begaidarova R. Kh., Dyussembayeva A. E.

Differential diagnosis and diagnostic algorithm of infectious diseases in children: The practical guide for medical students and practitioners / R. Kh. Begaidarova, A. E. Dyussembayeva. — М. : Литтерра, 2015.- 144 с.

ISBN 978-5-4235-0155-6

This practical guide presents algorithms of diagnosis and differential diagnosis of the most common infectious diseases in children. The algorithmic approach of this handbookhelpsto assess the clinical situ­ation and the material presented in the form of diagrams allows exploring the key issues easier, finding answers to questions quickly and making an effective clinical decision.

 

ББК 57.335.14-4 В37

 

21

 

Основы микробиологии и иммунологии : учебник / под ред. В. В.Зверева, М. Н.Бойченко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.-368 с.: ил.

ISBN 978-5-9704-2933-4

Учебник соответствует программе, разработанной ГАОУ СПО Казанский медицинский колледж» на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессио­нального образования по специальностям 060101 Лечебное дело», 060102 Акушерское дело», 060501 Сестринское дело».

Учебник включает 15 глав, в которых рассмотрены вопросы общей и частной микробиологии, вирусологии и иммунологии. Особое внимание уделено вопросам забора и доставки в лабораторию исследуемого материала, уничтожения биологических отходов. Теоретический материал проиллюстрирован таблицами и рисунками. К каждой главе даны вопросы для самоконтроля.

 

ББК 52.64я73+53.7я73 0-75

 

22

 

Генетика человека с основами медицинской генетики : учебник / Е. К. Хандогина, И. Д. Терехова, С. С. Жилина, М. Е. Майорова, В. В. Шахтарин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 192 с.: ил.

ISBN 978-5-9704-2957-0

В учебнике, наряду с классическими положениями, обсуждаются ак­туальные вопросы современной медицинской генетики.

Авторами обобщен большой опыт преподавания генетики человека с основами медицинской генетики в средних специальных учебных заве­дениях, учтены методические особенности представления материала на разных уровнях профессиональной подготовки.

Учебник предназначен студентам учреждений среднего професси­онального образования, обучающимся по специальностям Лечебное дело», Акушерское дело», Сестринское дело», Фармация» по дисцип­лине Генетика человека с основами медицинской генетики».

 

ББК 62.89 Г34

 

23

 

Медицинская генетика: учебник для медицинских училищ и колледжей / Под ред. Н.П. Бочкова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. — 224 с.: ил.

ISBN 978-5-9704-1333-3

В учебнике представлены современные основы общей генетики, подробная характеристика наследственной патологии, вопросы профилактики наслед­ственных болезней.

Авторы учебника — преподаватели кафедры медицинской генетики Мо­сковской медицинской академии им. И.М. Сеченова — имеют большой опыт преподавания предмета студентам, врачам, ординаторам, аспирантам, а также пропаганды медико-генетических знаний среди среднего меди­цинского персонала и населения. Они непосредственно осуществляют медико-генетическое консультирование совместно с медицинскими сестра­ми, а лабораторные исследования проводят с фельдшерами-лаборантами.

 

ББК 52.5 М42

 

24

 

Митрофанова Н. А., Пылаева Ю. В.

Сестринское дело во фтизиатрии : учебник / Н. А. Митрофанова, Ю. В. Пылаева. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 256 с.: ил.

ISBN 978-5-9704-2928-0

В учебнике представлены этиология, эпидемиология, патогенез, клинические формы туберкулеза, организация противотуберку­лезной помощи средним медицинским персоналом. Рассмотрены ранняя диагностика, лечение, уход за больными туберкулезом и профилактика.

Учебник состоит из 9 глав, в конце каждой главы даются тестовые задания различного уровня сложности, а также ситуационные за­дачи. Весь материал сопровождается таблицами и рисунками. Они помогут студентам усвоить прочитанное, а преподавателям — про­контролировать знания студентов. Ролевые игры позволят закре­пить полученные знания по диагностике и профилактике тубер­кулеза, а также будут способствовать развитию навыков общения медицинских сестер с пациентами.

 

ББК 55.4я723-1 М67

 

25

 

Дзигуа М. В.

Акушерия : практикалық сабақтарға басшылық : оқу құралы / М. В.Дзигуа, А. А. Скребушевская. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 312 б.: ил.

ISBN 978-5-9704-3125-2

Осы оқу құралы медициналық училищелер мен колледж студенттерінің, сондай-ақ акушерия-гинекология бейініндегі медициналық мекеме қызметкерлерінің акушерия бойынша практикалық сабақтарда орындайтын дәйекті, нақты жүйеленген тәжірибелік іс-әрекеттеріне қойылатын бірыңғай талаптар негізінде дайындалды.

 

ББК 57.16я723-5 Д43

 

26

 

Дзигуа М. В., Скребушевская А. А.

Акушерство : руководство к практическим занятиям : учеб. пособие / М. В.Дзигуа, А. А. Скребушевская. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 304 с. : ил.

ISBN 978-5-9704-2761-3

Пособие подготовлено на основе единых требований к практическим действиям, выполняемым в определенной последовательности студен­тами медицинских училищ и колледжей на практических занятиях по акушерству, а также медицинскими работниками медицинских органи­заций акушерско-гинекологического профиля.

Учебное пособие предназначено студентам медицинских училищ и колледжей, обучающимся по специальностям 31.08.01.51 Акушерское дело», базовая и углубленная подготовка, 31.05.01 Лечебное дело» (квали­фикация — фельдшер), а также слушателям отделений повышения ква­лификации, акушерам медицинских организаций и иным медицинским работникам.

 

ББК 57.16я723-5 Д43

 

27

 

Дзигуа М. В.

Физиологическое акушерство : учебник / М. В.Дзигуа. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 432 с.: ил.

ISBN 978-5-9704-3101-6

В учебнике изложены принципы организации акушерско-гине­кологической помощи; санитарно-эпидемиологического режима акушерского стационара; проведения диспансеризации и патронажа беременной и родильницы; физиопсихопрофилактическая подго­товка беременной к родам; ведение и прием физиологических родов; уход и наблюдение за роженицей, родильницей и новорожденным; оказание помощи родильнице при грудном вскармливании и уходе за новорожденным.

В каждой главе подчеркнуты роль акушерки и ее участие в лечебно-диагностическом и профилактическом процессах.

Учебник предназначен студентам медицинских училищ и кол­леджей.

 

ББК 57.16я73-1 Д43

 

28

 

Дзигуа М. В.

Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в различные периоды жизни : учебник / М. В. Дзигуа. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 360 с.: ил.

ISBN 978-5-9704-3096-5

Учебник по профессиональному модулю ПМ.03 Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в различные периоды жизни» соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 060102 Акушерское дело» (базовая и углубленная подготовка) и ставит целью расши­рить знания акушерок, оказывающих помощь женщинам с гинекологическими заболеваниями.

Представлены два междисциплинарных курса: гинекология и охрана ре­продуктивного здоровья и планирование семьи. Подчеркнута роль среднего медицинского персонала при обследовании и лечении гинекологических боль­ных с нарушениями менструальной функции, воспалительными и предопухо­левыми заболеваниями, доброкачественными и злокачественными опухолями женских половых органов, с заболеваниями, передающимися половым путем, с пороками развития, неправильным положением женских половых органов.

 

ББК 57.1я73 Д43

 

29

 

Дзигуа М. В.

Сестринская помощь в акушерстве и при патологии репродуктивной системы у женщин и мужчин : учебное пособие / М. В. Дзигуа. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 720 с.: ил.

ISBN 978-5-9704-3091-0

Учебное пособие написано в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 060501 Сестринское дело» и ставит своей целью обучить будущих медицинских сестер грамотно осуществлять все этапы сестринского процесса при оказании помощи беременной, роже­нице, родильнице, женщине и мужчине при патологии репродуктивной системы.

Учебное пособие предназначено студентам и преподавателям медицин­ских училищ и колледжей.

 

ББК 57.1я723+56.9я723 Д43

 

30

 

Аляутдин Р. Н., Преферанский Н. Г., Преферанская Н. Г.

Фармакология : учебник / Р. Н. Аляутдин, Н. Г. Преферанский, Н. Г. Преферанская ; под ред. Р. Н. Аляутдина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.— 704 с. :ил. ISBN 978-5-9704-3174-0

Учебник содержит фундаментальные и современные материалы по фармако­логии для фармацевтических училищ и колледжей. В учебнике рассмотрены об­щие принципы и закономерности фармакологии, особенности действия лекар­ственных веществ и препаратов, относящихся к различным фармакологическим группам. Особое внимание уделено лекарственным средствам, отпускаемым без рецепта врача. В соответствии с современными требованиями к стандартизации фармацевтической информации в учебнике первыми даны международные не­патентованные наименования лекарственных веществ, а в скобках приведены примеры основных синонимов (торговые названия препарата).

 

ББК 52.81я723-1 А60

 

31

 

Кузнецова Н. В.

Клиническая фармакология : учебник / Н. В. Кузнецова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 272 с.

ISBN 978-5-9704-3108-5

Во второе издание учебника внесены изменения и дополнения, касающиеся основных лекарственных средств и нашедшие своё отра­жение в опубликованных в последние годы отечественных и зарубеж­ных рекомендациях по фармакотерапии.

Рассмотрены общие и частные вопросы клинической фармакологии, показания и противопоказания к назначению лекар­ственных средств, дозирование и побочные эффекты препаратов.

Учебник подготовлен с учётом федеральных государственных об­разовательных стандартов и рекомендован для входящего в про­фессиональный модуль междисциплинарного курса Клиническая фармакология» или самостоятельной дисциплины Клиническая фар­макология».

 

ББК 52.81 К89

 

32

 

Гроссман Владимир Александрович

Фармацевтическая технология : учеб. пособие / В. А. Гроссман. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 320 с.: ил.

ISBN 978-5-9704-3070-5

В учебном пособии освещены общие вопросы технологии лекарств, изложены принципы классификации лекарственных форм, требова­ния, предъявляемые к качеству лекарственных препаратов аптечного производства. Большое внимание уделено современной терминологии. Подробно рассмотрены вес и мера в аптечной практике, жидкие, мяг­кие, твердые, стерильные, асептические и гомеопатические лекарствен­ные формы, фармацевтические несовместимости, правила оформления рецептов, маркировка и хранение лекарственных средств. В конце каж­дого раздела приведены контрольные вопросы и задания для самопод­готовки.

Издание предназначено студентам медицинских училищ и колледжей.

 

ББК 52.82я723 Г88

 

33

 

Фармакогнозия : учебник для студентов фармацевтических колледжей и техникумов / Е. В. Жохова, М. Ю. Гончаров, М. Н. Повыдыш, С. В. Дерен­чук. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 544 с.: ил. ISBN 978-9704-2991-4

Учебник составлен с учетом современных требований федерального государствен­ного образовательного стандарта профессионального образования 3-го поколения по фармакогнозии. Содержит все необходимые сведения, касающиеся лекарственных растений и лекарственного растительного сырья, включенные в программу и обяза­тельные для усвоения. Рассматриваются история развития фармакогнозии, вопросы сырьевой базы лекарственных растений, этапы заготовительного процесса. Особое внимание уделено контролю за подлинностью и качеством лекарственного раститель­ного сырья, знакомству с нормативной документацией. Охарактеризованы основные группы биологически активных веществ лекарственного растительного сырья, указа­но наиболее выраженное фармакологическое действие каждой из групп. Лекарствен­ные растения и лекарственное растительное сырье рассматриваются на основе фарма­кологической классификации.

 

ББК 52.821.1я723 Ф24

 

34

 

Скрипкин Ю.К., Кубанова А.А., Акимов В.Г.

Тері және венерологиялық, аурулар : оқулық / қазақ тіліне аударған және жауапты редакторы Б. Түсіпқалиев. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 440 б.: ил.

ISBN 978-5-9704-3242-6

Оқулық үш бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде тері анатомиясы, физиологиясы, дерматоздарды анықтау негіздері және оларды сыртқы және жалпы емдеу ұстанымдары көрсетілген, сонымен бірге физикалық факторларды пайдалана отырып қайта құрастырылған. Екінші бөлім әр түрлі тері ауруларының клиникасына, диагностикасына, еміне және алдын алу шараларына арналған. Үшінші бөлімде мерездің (сифилис), создың (гонорея), хламидиоздың, трихомониаздың және жыныс жолдарымен жұғатын басқа арулардың клиникалық және зертханалық мәліметтері берілген.

 

ББК 55.81 С45

 

35

 

Зудин Б. И., Кочергин Н. Г., Зудин А. Б.

Тері және венерологиялық аурулар : мед. училище мен колледждерге арналған оқулық / Б. И. Зудин, Н. Г. Кочергин, А. Б. Зудин ; қазақ тіліне аударған Г. А. Валеева; жауапты редакторы С. К- Мұратбекова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 304 б.: ил.

ISBN 978-5-9704-3363-8

Авторлар тері аурулары туралы замануи мағлұматтарды, ауруларды емдеу және күту жолдары туралы мәліметтерді келтірген. Тері жұқпалы аурулары мен жиі кездесетін өзге дерматоздардың белгілері ерекше қарастырылған. Деонтология, дәрігерге дейінгі медициналық көмек және нақты тері ауру кезіндегі емдеу және сақтандыру кұтімі жайлы талқыланған.

 

ББК 55.81я 72-1+55.81я 723-1

 

36

 

Зудин Б. И., Кочергин Н. Г., Зудин А. Б.

Кожные и венерические болезни : учеб. для мед. училищ и колледжей / Б. И. Зудин, Н. Г. Кочергин, А. Б. Зудин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 288 с. : ил.
ISBN 978-5-9704-3124-5

Учебник написан коллективом сотрудников ГБОУ ВПО «Первый Москов¬ский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова». Авторы включили в учебник современные сведения о заболеваниях кожи, принципах терапии и тактике ухода за больными. Особое внимание обращено на кожные проявления как инфекционных болезней кожи, так и других часто встречающих¬ся дерматозов. Рассмотрены вопросы деонтологии, доврачебной медицинской помощи и лечебно-профилактического ухода при конкретных болезнях кожи.

 

 

ББК 55.8ІЯ 723-1+55.83я
723-1 3-92