The medicine – is really the most noble of all arts. (Hippocrates)

There is the main medicine is the doctor in medicine. (Anthony Kempinsky)

Бюллетень новых поступлений 2016-2017

Ақпарат бюллетені
Информационный бюллетень 2016 жыл
Жаңа кітаптар
Новые книги

№ п/п

       Автор

 

Наименование

Краткая аннотация

Примечание

1

 

 

МұратбековаС.Қ., СердалинаГ.Қ.Латынтілi: Оқулық-С.Қ.-Мұратбекова, Г.Қ.Сердалина – Көкшетау,2016-Б

Бұл оқулықмемлекеттік тілде латын тілін үйрету үшінжинақталған. Оныңішіне медициналықтерминалогиялардың (анатомиялық,клиникалық, фармацевтикалық) негіздер элементтерікіреді. Барлық материал медицинаныңоқулықта қарастырылған салаларына сәйкес іріктеліпұсынылады.           

ISBN 978-601-80596-1-2

 

81.2 Латын я 722

М 84

 

2

 

 

 

МұратбековаС.Қ.

Терапиядағымедбикелік іс. Оқулық

С.Қ.Мұратбекова. Ә.Т. Кенжебаева,Л.Б Әбдірахманова.

- Көкшетау: ЖК Изотова К.И. баспасы, 2016-366 бет

Оқулық екі тараудан тұрады. Бірінші тарауда денсаулық, ауру, этиология, патогенез, диагноз, диагностикалақәдістер туралы деректер беріледі.

Арнайы тарауда тыныс алу, қан айналу, ас қорыту, зәр шығару, ішкі бездер және қан жасау жүйелерінің аурулары, коллагеноз, аллергоз, тірек-қимыл аппаратының аурулары, гипофиз аурулары, зат алмасудың бұзылуына байланысты дамитын аурулармен сырқат науқастрады тексерудің түрлі әдістемелері, емi, алдын алулары ұсынылады.

ISBN 978-601-80362-8-6

5.1 (5 каз)

М 79

 

3

 

Мұратбекова С.Қ. Ішкіaуpулар:

Оқу-әдістемелік кұралы. – ИП Изотова К.И. баспасы,

2016.- 176

Оқу құралының ішінде денсаулық, ауру, өлімге анықтама беріледі.Оқу құралы екі бөлімнен тұрады.Бірінші бөлімде денсаулық, ауру,этиология, патогенез, диагноз, диагностикалақ әдістер туралы деректер беріледі.Арнайы бөлімде тыныс алу,қан айналу,ас қорыту,зәр шығару,ішкі бездер және қан жасау жүйелерінің ауруларымен сырқат науқастарды тексерудің түрлі әдістемелері ұсынылады.

ISBN 978-601-80362-7-9                                                 

5.1 (5 каз)

М 79

 

4

 

 

 

Жұқпалыаурулар мейрбикелік күтім курсымен С.Қ.Мұратбекова, Н.С.Серғалиева - Көкшетау: ИП Изотова К.И. баспасы, 2016 - бет

Басылым қолданыстағы бұйрықтар, нұсқалар, медициналық манипуляциялардың стандарттарына сәйкес «Жұқпалы аурулар» бойынша ағлұматтардан тұрады және медициналық колледждердің «Жұқпалы аурулар» пәнінің оқытушылары мен оқушыларына арналған.

 

ISBN 978-601-80596-0-5

 

55. 14я-722

 М 84

5

 

Кравчук М.И.

Латинский язык: Учебное пособие./М.И.Кравчук -

Типография «Асқаралы» - Шымкент, 2015. - 112 с.

В учебном пособии представлено краткое систематическое изложение основ медицинской терминологии (анатомической, клинической, фармацевтической), даны задания по грамматике и рецептуре, содержатся тесты и необходимые сведения о лекарственных формах.

Учебное пособие предназначено дпя учащихся медицинских и фармацевтических колледжей.

 

ISBN978-601-7474-29-4

 

 

81.2 Латыня 722

К 78

6

 

Султан 3. А.

Экология. Оқулық. - Шымкент: «АЗИАТ» баспа үйі, 2016. - 176 бет.

¥сынылып отырған оқу құралы арнаулы орта оқу орындарында қабылданған «Экология» курсының үлгілік оқу бағдарламасына сай жазылған. Оқулықта экология ғылымының негізгі мәселелері, экологиялық жүйелер, биосфера элементтері, ағзалардың тіршілік орталары, популяцияны сипаттайтын негізгі қасиеттер, экологиялық факторлар, биотикалық қарым-қатынастардың типтері, қоршаған ортаның ластануының топтары толық қамтылған.

ISBN 9965-9565-5-3

 

20.18

С - 89

 

7

 

Нәбиев Е.Н.

 «Дәрігерге дейінгі алғашқы көмек»: - Оқу кұралы. Нәбнев Е.Н. - Астана қ. - 2015ж. -240 бет.

Мемлекетгік тілде баспадан алғаш рет шыққалы отырған «Дәрігерге дейінгі алғашқы көмек» атты оқу кұралы орта білім беретін оқу орындарының «Дәрігерге дейінгі алғашқы көмек» пәні бойынша оқу бағдарламасына сәйкес құрастырылған. Оқу құралында десмургия, қан кету, жарақаттану синдромдары, термиялық жарақаттар, уланулар, терминальды жағдайлардың ерекшеліктері мен зардап шегушілерге көрсетілетін дәрігерге дейінгі алғашқы көмектің көлемі сипатталған. Студенттердің білім деңгейін бақылау үшін тест тапсырмалары кұрастырылған.

ISBN978-602-244-078-2

51.1.236 Я7

 Н32

 

 

8

 

Нәбиев Е.Н.

 «Зертханалық зерттеу әдістері»; Оқу құралы. - Астана қ. - 20І4ж. - 2586.Алғаш рет мемлекеттік тілде баспадан шыққалы отырған оқу құралы «Клиникалық зертханалық зерттеу әдістері» пәні бойынша оқу бағдарламасына сәйкес құрастырылған. Оқу құралында зертханалық қызметтің міндеттері және мүмкіндіктері, сондай-ақ осы кызметтің практикалық денсаулық сақтау ісінде алатын орны көрсетілген. Оқу кұралы 12 тарауға шоғырланған бірнеше болімнен тұрады. Бұл тарауларда организмдегі өмірге маңызды мүшелердің анатомиялық құрылымы мен физиологиясы, зертханалық- диагностикалық зерттеу әдістері, қан, зәр, асқазан сөлі, жұлын сұйықтығы, қақырық, қуыс мүшелердің бөлінісі және кең таралған ауруларда кездесетін ағзаның басқа да материалдары жөніндегі мәліметтер келтірілген.

ISBN978-601-244-223-6

53.4 я73

Н32

9

 

Бектұрғанов Р.С., Сералиева М.Ш.

Жалпы гигиена пәнінен тәжірибелік сабақтарға арналған нұсқаулық: Оқулық. –Шымкент: «Нұрлы Бейне», 2015. -376 бет.

Ұсынылып отырған оқу құралында берілген материалдар Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау, Білім және ғылым министрліктерімен бекітілген Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарының талаптарына сай жазылған.

Оқулықта микроклимат және оның адам денсаулығына әсері, жүйелі тамақтану, тамактану тәртібі, балалар мен жасөспірімдердің күн тәртібін дұрыс ұйымдастыру, өндірістік зиянды факторлардың адам ағзасына әсері, ауруханаішілік инфекциялар, өндірістік уланулар және олардың алдын алу шаралары бойынша материалдар, сонымен қатар гигиенада қолданылатын әр түрлі аспаптардың сипаттамасы, жұмыс жасау ережелері толықтырылып берілген, гигиена ғылымының соңғы жетістіктері көрсетілген.

ISBN9965-03-289-0     

51. 2 я 7

 Б 39

10

 

Белоусова А.К.

Инфекционные болезни с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологии: учебник /А. К. Белоусова, В. Н. Дунайцева; под ред. Б. В. Кабарухина. — Изд. 9-е. — Ростов н/Д: Феникс, 2016. — 364 с.: ил. — (Сред- нее медицинское образование).

Учебник составлен в соответствии с государственным образовательным стандартом. В нем изложен материал общей части по кишечным инфекциям, инфекциям дыхательных путей, ВИЧ-инфекции, кровяным (трансмиссивным) инфекциям и инфекциям наружных покровов. Подробно рассматриваются этиология, эпидемиология, клиника, основные методы диагностики и лечения заболеваний. Особое внимание уделено общей и специфической профилактике инфекционных болезней.

Для учащихся средних медицинских учреждений и практикующих медицинских работников.

ISBN978-5-222-26186 6

80экз

55.14я723

Б43

11

 

Обуховец Т. П.

Основы сестринского дела / Т. П. Обуховец, О. В. Чернова ; под ред. Б. В. Кабарухина. — Ростов н/Д : Феникс, 2016. — 766 с. : ил. — (Среднее меди- цинское образование).

В пособии рассматриваются вопросы теории и практики сестринского дела, представлены протоколы сестринских манипуляций (алгоритмов) с обоснованиями действий медицинской сестры по всем темам дисциплины, рекомендации для успешной работы средних медицинских работников в лечебно-профилактических учреждениях. Особое внимание уделяется: овладению техникой профессионального общения и культуре обслу- живания пациентов; соблюдению противоэпидемического режима ЛПУ; этапам сестринского процесса; безопасной больничной среде для пациента и медицинской сестры; обучению пациента; овладению техникой сестринских манипуляций, максимально приближенной к новым требованиям выполнения утвержденных технологий простых медицинских услуг и других манипуляций, которые входят в требования компетенций среднего медицинского работника.

Для студентов медицинских колледжей, училищ, а также практикующих медицинских сестер.

 

І8ВК 978-5-222-26863-6

50экз       

51.1(2)я723

0-26

12

 

 

«Ішкі аурулар клиникасына кіріспе» — Оқу құралы.Е. Н. Нәбиев — Астана қ. — 2015ж. — 368 бет

Алғаш рет мемлекеттік тілде баспадан шығарылғалы отырған оқу құралы «Ішкі аурулар пропедевтикасы» пәні бойынша оқу бағдарламасына сәйкес құрастырылған.

Оқу кұралында ішкі мүшелердің ауруларына, оның ішінде жүрек-қантамырлары мен тыныс алу жолдарының ауруларына, асқорыту, зәр шығару және эндокриндік жүйелердің, сондай-ақ қан жасаушы мүшелер мен дәнекер тіндердің ауруларына қазіргі заманғы диагностика жасаудың негіздері мазмұндалған. Бірқатар дәстүрлі клиникалық әдістермен (сұрастыру, қарау, пальпация, перкуссия және аускультация) қатар, негіз боларлық зертханалық және аспаптық әдістер, соның ішінде биологиялық сұйықтықтар мен сыртқы тыныс алудың, электрокардиографияның қызметтері толық баяндалған. Ішкі аурулар бөлімдері бойынша негізгі клиникалық синдромдар келтірілген.

Оқу құралы медициналық колледж оқушыларына және фельдшерлерге, емдеу ісі мамандығының студенттеріне арналған.

ІSBN 978-601-244-078-9

30экз

51.1(2) 2 Я7

Н32

 

13

 

 

Ирсимбетова Н.А., Абуова Г.Н., Тулепова З.Т.

Эпидемиология (оқулық). - Шымкент. - 2013. 5446.

Оқулық жалпы эпидемиология, жеке эпидемиология және паразитология бөлімдерінен тұрады. Жалпы эпидемиология бөлімінде эпидемиологияның жалпы теориялық негіздері, эпидемиологиялық зерттеу әдістері, эпидемиялық процесс сипаттамасы, індетке қарсы шаралар мен дезинфекция, стерилизация, дезинсекция, дератизация әдістері және олардың сапасын бағалау тәсілдері көрсетілген. Жеке эпидемиология бөлімінде ішек, ауа-тамшы, қан, сыртқы қабат инфекцияларының және паразитарлы аурулардың этиологиясы, эпидемиологиялық ерекшеліктері, атқарылатын індетке қарсы шаралар мен тақырыптың толық игерілгендігін сараптауға және өзін-өзі тексеруге мүмкіндік туғызатын жағдайлық мысалдар берілген. Инфекциялық ауруларды диагностикалау әдістері мен ресми нұсқаулы құжаттар көрсетілген. Паразитология бөлімінде протозойлы инвазиялар, гельминтоздар және инфекциялық ауруларды тасымалдаушы буынаяқтылардың негізгі сипаттамалары, оларды жинау және жою шаралары қамтылған.

ISBN 978-601-7309-05-3

 51.9 я 73

И 84

 

14

 

 

 Сералиева М.Ш

КОММУНАЛДЫҚ ГИГИЕНА: Оқу құралы. -Шымкент, 2014. -344 бет.

Ұсынылып отырған оқу құралында берілген материалдар ҚР Білім және ғылым, Денсаулық сақтау министрліктерінің бағдарламасына сай қазіргі кезде қолданылып жүрген санитарлық нормалар мен ережелерді, заңды құжаттарды басшылыққа ала отырып дайындалған.

Оқу құралында гигиенаның соңғы жетістіктері, баспа беттерінде жарияланған жаңалықтар, сонымен қатар тәжірибелік жағынан маңызы бар су, топырақ, ауа, тұрғын үй және қоғамдық ғимараттарға қойылатын талаптар толықтырылып берілген. Сонымен қатар орта арнайы білімі бар мамандардың атқаратын жұмыстары, тәжірибеде қажет мәліметтер толығымен айқындалып көрсетілген.

ISBN 978-9965-03-311-7

 

 51.21 я 7

С 37

 

15

 

 

Коптлеу А.

Хирургиядағы мейірбике ісі. Колледждерге арналған оқулық.

(0302033 - «Жалпы практика мейірбикесі» біліктілігі) / Алмас Коптлеу.

- Астана. 2013.

Оқулық орта білімді қызметкерлер - мейірбикелерге арналған. «Хирургиядағы мейірбике ісі» пәні бойынша, 2010 жылы бекітілген Мемлекеттік Бағдарламаға сәйкес толық ақпарат келтірілген. 68 сүрет.

Оқулық медицина колледждерге арналсада, мейірбике қызметін атқарып жүргендергеде керекті болу мүмкін.

ISBN 978 - 601 - 7278 - 01 - 4 (том 1)

 

54.5 я 722

К 57

 

16

 

 

Коптлеу А.

Хирургиядағы мейірбике ісі. Колледждерге арналған оқулық.

(0302033 - «Жалпы практика мейірбикесі» біліктілігі) / Алмас Коптлеу.

- Астана. 2013.

Оқулық орта білімді қызметкерлер - мейірбикелерге арналған. «Хирургиядағы мейірбике ісі» пәні бойынша, 2010 жылы бекітілген Мемлекеттік Бағдарламаға сәйкес толық ақпарат келтірілген. 68 сүрет.

Оқулық медицина колледждерге арналсада, мейірбике қызметін атқарып жүргендергеде керекті болу мүмкін.

ISBN 978-601-7278-00-7 (том 2)

 

54.5 я 722

К 57