The medicine – is really the most noble of all arts. (Hippocrates)

There is the main medicine is the doctor in medicine. (Anthony Kempinsky)

Информационный бюллетень 2013-2014

Ақпарат бюллетені
Информационный бюллетень 2013-2014 жыл
Жаңа кітаптар
Новые книги

 

№ п/п

Автор

 

Наименование

Краткая аннотация

Примечание

1

Қияшев Д.К., Қияшев М.Д. Фармация және фармакология

терминдерінің орысша - қазақша түсіндірме сөздігі. -Алматы, ЖШС

«Литера-М», 2011. —196 бет.

 

ISBN 978-601-80182-2-0

 

 

КБЖ 52.82+81.2-4я7 К 38

25 экз

2013

 

2

Д.К. Қияшев Биохимия терминдерінің орысша - қазақша түсіндірме сөздігі. Алматы: ЖШС «Литера-М», 2011, - 236 бет

ISBN 978-601-80182-1-3

Сөздікте орыс тілінде және басқа тілдегі жиі кездесетін биохимиялық атау түсіндірмелері қазақ тіліне балама түрде аударылды.

Еңбек негізінен химиктерге, биологтарға, дәрігерлер мен дәріхана қызметкерлеріне, сондай-ақ баспа қызметкерлері мен аудармашыларға және қазақ тілін үйренгісі келетін шетелдік оқырмандарға, осы саланы зерттеумен айналысып жүрген ғалымдарға, жоғарғы оқу орындарының оқытушылары мен студенттеріне, сондай-ақ көпшілік оқырман қауымға арналған.

КБЖ 28.072+81.2-4я7 К 38

5экз

2013

 

 

 

 

 

3

Мұратбекова С.Қ., Кенжебаева Ә.Т.

Ішкі аурулар пропедевтикасы: Оқу-әдістемелік кешені/ Мұратбекова С.Қ., Кенжебаева Ә.Т. - Астана: « Арман - ПВ» баспасы, 2007. - 176 бет

ISBN 9965-861-47-1

Оқу құралының ішінде денсаулық, ауру, өлімге анықтама беріледі. Оқу құралы екі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде денсаулық, ауру, этиология, патогенез, диагноз, диагностикалық әдістер туралы деректер беріледі. Арнайы бөлімде тыныс алу, қан айналу, ас қорыту, зәр шығару, ішкі бездер және қан жасау жүйелерінің ауруларымен сырқат науқастарды тексерудің түрлі әдістемелері ұсынылады. Оқу құралы түрлі иллюстрациялық бейнелемелермен жабдықталған.

 

ББК 54.1 М 84

1 экз

2013

 

4

Мұратбекова С.Қ., Сердалина Г.Қ.

Латын тілі: Оқулық/С.Қ. Мұратбекова, Г.Қ.Сердалина - Астана:« Арман-ПВ » баспасы, 2011.-3786.

ISBN 9965-861-45-5

Бұл оқулық мемлекеттік тілде латын тілін үйрету үшін жинақталған. Оның ішіне медициналық терминологиялардың (анатомиялық, клиникалық, фармацевтикалық) негіздер элементтері кіреді. Жиі қолданылатын греко- ла­тын терминоэлементтер барлық кітап бойынша оқылатын грамматикалық тақырыптарға сәйкес жүйелі түрде үлестірілген. Рецептура медбикелік және фельдшерлік практикада қолдану үшін берілген. Дәрілер атауларының жиілілік бөлшектері көрсетілген. Барлық материал медицинаның оқулықта қарастырылған салаларына сәйкес іріктеліп ұсынылды.

 

 

 

ББК 81,2лат-923 М 84

1 экз

2013

5

 

ДоскееваБ.Ж.

Қазақ тілі - Алматы, 2012 - 243 бет.

ISBN 978-601-246-361-3

Бұл оқу кұралы жалпы медицина факультетінің студенттеріне арналған. Ұсынылған мәтіндердің тілі жатық, баяндалуы жүйелі, қарапайым әрі түсінікті. Болашақ мамандықтарына қатысты кәсіби лексиканы игеру үшін берілген тапсырмалар тақырыптың жалпы мазмұнын түсінуге, байыптауға, қысқаша ақпарат беруге, науқас адаммен сұхбат өткізе білуге, сырқатнама жазып үйренуге және студенттің қазақша сөйлеуін, ойлауын одан ары жетілдіруге бағытталған.

 

 

УДК 811.512.122 (075.8) ББК 81.2. каз- 923 Д64

150 экз

2013

6

Фармакология. Учеб. пособие для медицинских колледжей / Пичхад­зе Г.М., Кадырова Д.М., Ким И.И., Карбаева М.С. - Астана: Изд-во «Арман- Г1В», 2013 -240 с.

ISBN 978-601-220-187-1

Учебное пособие составлено в соответствии с современными достижениями науки и практики в области фармакологии, в котором рассмотрены основные группы лекарственных средств, применяемых в медицинской практике. Пособие состоит из трех основных разделов: введения, общей и частной фармакологии.

Пособие предназначено для студентов медицинских колледжей, может быть полезным для преподавателей данных учрежденний и специалистов среднего медицинского звена.

 

УДК 615.1/.4(075.8)

БКК 52.81 я73

Ф 24

131 экз

2013

 

7

 

Пичхадзе Г.М., Кадырова Д.М., Ким И.И., Карбаева М.С.

 Руководство к практическим занятиям по фармакологии:

Учеб. пособие для мед. колледжей /Пичхадзе Г.М., Кадырова Д.М., Ким И. И., Карбаева М.С. - Астана: Изд-во «Арман-ПВ», 2013 - 304 с.

ISBN 978-601-220-188-8

Руководство к практическим занятиям по фармакологии состоит из трех частей. Первая часть посвящается общей рецептуре, вторая - вопросам общей фармакологии и третья - частной фармакологии.

Данное руководство составлено в соответствии с современными достижения­ми науки и практики в области фармакологии и типовой учебной программой, ут­вержденной М3 РК, и предназначено для студентов медицинских колледжей.

 

УДК 615.1/.4(075.8) ББК 52.81я73 Р 84

169 экз

2013

 

 

 

 

 

8

 

Ахметов Ж.Б.

Патологиялық анатомия — Алматы, "Нур-Принт", 2010—352 бет.

ISBN 5-630-00264-3

Патологиялық анатомияның жеке бөлімін қамтитын бұл оқу кұралы осы пәннің 1992 жылғы бағдарламасына сәйкес және соңғы ғылыми жетістіктерді ескере отырып жазылған. Патологиялық анатомия бойынша алғашқы оқу құралы болғандықтан көптеген терминдердің қазақша баламасы берілген. Оқу құралы медицина институты студенттеріне, дәрігер мамандарға, ғылыми қызметкерлерге арналған.

 

 

ББК 52.5 А 93

200 экз

2013

   

Сәтбаева X. Қ., Өтепбергенов А. А,, Нілдібаева Ж. Б.

Адам физиологиясы. (Оқулық). - Алматы. Издательство “Дәуір", 2005. —663 бет.

ISBN 9965-749-31-0

“Адам физиологиясы” оқулығының екінші басылымы осы ғылымның соңғы жаңалықтарымен толықтырылған.  Жоғары оқу орындарының медициналық және биологиялық факультеттерінің студенттері мен ғылыми қызметкерлеріне арналған.

 

ББК 28.7073 С 28

250 экз

2013

 

10

 

 

 

 

Илешева Р.Г.

Медициналық психология: Оқу кұралы. – Алматы:

Нур-Принт, 2010. - 242 бет.

ISBN 978-601-240-024-3

Оқу құралында медициналық психология пәнінің жалпы психологиямен, оның тармақтарымен байланысы; медициналық этика мен деонтологияның маңызы; психика туралы ғылымның философиялық - теориялық негіздері. Медициналық, педагогикалық (психология факультеттері), заң институттары, колледждер студенттеріне және психиатр, психотерапевт, нарколог-психиатр, сексопатолог дәрігерлеріне, медициналық (клиникалық) психологтарға ұсынылған.

ББК 88.4 И 40

150 экз

2013

11

 

Озарённые взлётом Сарыарки. Сборник стихов

Альманах-2010 ЛО «Магнит» г.Темиртау (ил. А.Осипенко, М.Аманбаева). Приложение: «Художники о Казахстанской Магнитке» (репродукции). Тексты, состав: Т.Ромашихина - Кравцова, Е.Гаврилова - Караганда-Темиртау, ТОО «АРКО» 2012-152 с.

ISBN 978-601-204-114-9

Настоящий Альманах подготовлен Литературным объединени­ем «Магнит» г.Темиртау. Его издание приурочено к 65-летию родного города и празднованию 20-летия Независимости Республики Казах­стан. Это - первое коллективное, в содружестве с творчеством худож­ников, издание стихов поэтов Темиртау - «трудовой колыбели» Перво­го Президента страны, отражающее духовный облик современников, исторические судьбы города и его Казахстанской Магнитки, возник­ших в степях Сарыарки. Стихи посвящены и выдающимся деятелям Казахстана и России, а также Президенту РК - Н.А.Назарбаеву.

 

УДК 821.161.1(574+059) ББК 84 (Каз.-рус.)7-5я2 0-46

5 экз

2013

11

 

Мәдікенұлы Өмір. Хирургиялық аурулар. - оқулық дәрістер. - Қарағанды - 2008 - 400 б.

ISBN-5-7667-6685-8

Оқулық дәрістерде жарықтар, соқыр ішек аурулары, өт қабынуы, асқазан және ұлтабар ішегінің ойық жаралары, ішектер түйілуі, перитонит, ішектердің қабынуы, қан тамырлары, өкпе, кеуде көк еті, қалқанша безі, ұйкы безі т.б. мүшелер ауруларының себептері, дамуы, көріністері мен диагнозы және емдеу тәсілдері білімнің ақырғы жетістіктеріне негізделіп жазылған.

Оқулық медицина академиялары мен университеттерінің студенттері мен дәрігер- интерндеріне және, жалпы хирургтарға арналған.

 

УДК 617 (075.8)

ББК-54.5Я73

2013

 

12

 

Оқулык-методикалық қолдама медицина институттарының, жалып хирургия пәнін оқыту жоспары негізінде Қарағанды медицина институттың шығыс бөлімінің хи­рургия кафедрасының меңгерушісі м. ғ. д. профессор Мәдікенов Ө.М. даярланған.

Учебно-методические разработки составлены заведу­ющим  кафедрой хирургии восточного отделения КГМИ, д. м. н. профессором Мадыкеновым О.М. на основе единого учебно-методического комплекса (УМК), разра­ботанного с учетом учебной программы студентов меди­цинских институтов.

 

ISBN5-7667-3752-1

54.5

М13

2013

13

 

Өмір Мәдікенов — медицина ғылымының докторы, про­фессор, Қарағанды медицина институтының жалпы хирургия кафедрасы меңгерушісі.

Орташа және кіші медицина мамандарының орындайтын практикалық жұмыс қыймылдарының техникасы анықталған.

В практическом пособии для учащихся медицинских учи­лищ и студентов младших курсов медицинских институтов,  самостоятельно изложены роль и значение общего ухода за хирургическими больными, соблюдения гигиенического режима больными и сотрудниками, способы и техника выполнения различных практических манипуляций, входящих в обязанности среднего и младшего медицинского персонала.

 

54.5

М13

25 экз

2013

14

 

Оқулық-методикалық қолдама медицина институттарының, жалып хирургия пәнін оқыту жоспары негізінде Қарағанды медицина институттың шығыс бөлімінің хи­рургия кафедрасының меңгерушісі м. ғ. д. профессор Мәдікенов Ө.М. даярланған.

 

54.5

М13

44 экз

2013

15

 

Мәдікенұлы Ө. Ортопедиялық аурулар (диагнозы және емделуі).

Оқулық. Қарағанды - 2010 -170 б.

Оқулық ортопедиялық ауруларымен дене кемістіктерін анықгау, олардың даму себептерімен патогенезіне және емдеу шараларына арналған.

 

ӘОЖ 616-08 9.2.3 КБЖ 54. 58 М 35

2013

 

16

 

Мәдікенұлы Өмір. Хирургиялық іріңді инфекциялы аурулар. - оқулык құрал. - Қарағанды - 2008. - 452 б.

ISBN - 5-7667-6687-4

Оқулық қолдама хирургиялық инфекциялы аурулардың анықталу және емделу шараларына арналып жұмсақ тіндер, сірнелі қабығы бар дене қуыстары, қан және лимфа тамырлары, буындары мен сүйектердің және ішкі ағзалардың жиі кездесетін іріңді ауруларының клиникасын, диагнозын анықтау және емдеу тәсілдеріне арналған.

Оқулық медицина академиялары мен университеттерінің студенттеріне, дәрігер-интерндерге, жас маман хирургтар және жалпы тәжірибелік дәрігерлерге арналған.

 

 

УДК 617: 616-002.3-022.3(075.8)

18экз

2013

 

17

 

Мәдікенов Ө.М.

Қансырау. Қан және қан алмастырғыштарын құю. Оқулық.

Қарағанды - 2011. - 336 б.

Қан және оның алмастырғыштарын құюға арналған, бұл кітапта қазақ (мемлекеттік) және орыс тілінде бірінші рет қан кету себептері, қан ағудың жалпы және жеке көріністері, қан кетуді тоқтату тәсілдері, қанды, қан препараттарын, қан орнына қолданылатын алмастырғыштарды даярлау, сақтау, пайдалану негіздері көрсетілген. Құйылған қан және оның препараттарымен алмастырғыштарының ағзаға көрсететін емдік әсерімен қоса асқынулары және олардың алдын алу шаралары жазылған.

Кітап, жоғары медицина оқу орындарының студенттеріне және жалпы тәжірбиелі дәрігерлерге арналған.

 

ӘОЖ 615.38/39 (02) КБЖ 54.102 М13

26 экз

2013

 

18

 

Мәдікенұлы Өмір. Іш мүшелерінің жабық жарақаттары.Закрытые повреждения органов брюшной полости. - оқулық құрал. - Қарағанды - 1994. - 222 б.

ӨМІР МӘДІКЕНОВ - медицина ғылымының докторы, профессор, Қарағанды медицина институтының жалпы хи­рургия кафедрасының меңгерушісі.

Бұл кітапта іш мүшелерінің жабық жарақаттарының түрлері, олардың клиникалық көріңістері, диагноздерін аныктау шаралары мен оларды қолдану ерекшеліктері жа- зылған.

Іш мүшелері жарақаттарында қолданылатын емдеу такти- касы және операцияларды орындау техникасы анықталған.

Кітап медицина институттері студенттері мен жас дәрігерлерге арналған.

МАДЫКЕНОВ ОМИР МАДЫКЕНОВИЧ - доктор меди­цинских наук, профессор, заведующий кафедрой общей хирургии Карагандинского медицинского института.

В монографии, предназначенной студентам медицинских институтов, из­ложены особенности клиники, диагностики и принципы хирургического лечения различных форм закрытых повреж­дений органов живота.

 

54.5

М13

20экз

 

 

2013

19

 

“Адам анатомиясы: Атлас”. Аубакиров А.Б., Жаналиева М.К.- Астана: “Сарыарқа” Баспасы, 2012. - 564 бет: ил.

ISBN 9965-536-60-0

Ықшам атласта адам анатомиясының барлық тараулары қамтылған.

Ықшам атлас қабылдауға жеңіл тілде жазылып, түрлі-түсті суреттермен көркемделген. Қазақша-латынша атаулары А.Рақышевтың “Международная анатомическая номенклатура” (Алматы-2003ж) оқулығына сүйенілген.

Ықшам атлас адам организмі мен жекеленген ағза құрылысын тәжірибелік мамандармен қатар, медицина жоғарғы оқу орындары мен медицина колледж студенттері білу үшін қажет.

Адам анатомиясы толықтырылып, қайта өңделген.

 

УДК 611.011(084) ББК 28.706 яб А 91

170 экз

2013

20

 

Адам анатомиясы (Атлас). Нерв жүйесі (нерв жүйесі, сезім агзалары).Т. 4. - Астана: Фолиант, 2012. - 404 бет.

ISBN 978-601-292-465-7

Атластың төртінші томы нерв жүйесі мен сезім ағзалары тарауларын қамтиды. Атластың мәтіні Ресей Федерациясының морфологтар Ассоциациясының рұқсатымен «2004»Р.Д. Синель­ников (1989) атласынан алынған кейбір суреттермен және «Астана медицина университеті» АҚ ОПХ-мен адам анатомия кафедрасы қызметкерлері дайындаған табиғи препараттардың фотосуреттерімен толықтырылған.

Атластағы терминдер халықаралық анатомиялық номенклатураға сәйкес берілген.

«Адам анатомия атласы» медициналық жоғарғы оқу орындарының студенттеріне арналған және дәрігерлерге нұсқау ретінде қолдануға болады.

УДК 611 (084.4)

ББК 28.706 яб А 24

17 экз

2013

21

 

Адам анатомиясы тлас), 3-том. Жүрек-тамыр жүйесі.

- Астана: Фолиант, 2010. - 280 б.       

ISBN 9965-35-909-1

Атластың үшінші томы жүрек, қан тамырлар және лимфа тарауларын қамтиды. Атластың мәтіні Ресей Федерациясының морфологтар Ассоциациясының рұқсатымен (2004) Р.Д. Синельников (1989) атласынан алынған кейбір суреттермен және «Астана медицина университеті» АҚ қалыпты және топографиялық анатомия кафедрасы қызметкерлері дайындаған табиғи препараттардың фотосуреттерімен толықтырылған.

 

УДК 611 (084.4) ББК 28.706 Я 6 А56

4экз

2013

22

 

Адам анатомиясы. (Атлас) Тірек-қимыл жүйесі(сүйектер, буындар, бұлшықеттер) 1- том. - Астана: «Сарыарқа» баспасы. 2011. 352 б.

ISBN 9965-35-080-9

Атласта адамның дене құрылысы туралы мәлімттер берілген. Атластың мәтіні Ресей Федерациясының морфологтар Ассоциациясының рұқсатымен «2004» Р.Д. Синельников (1989) атласынан алынған кейбір суреттермен және «Астана медицина университеті»АҚ ОПХ-мен адам анатомия кафедрасы қызметкерлері дайындаған табиғи препараттардың фотосуреттерімен толықтырылған.

Атластағы терминдер халықаралық анатомиялық номенклатураға («Terminologia Anatomica», Москва, Медицина 2003;А.Рахишев «Международная анатомическая номенклатура», Алма-Аты, 2003; Т.А. Муминов, А.Р, Рахишев «Медициналық сөздік», Алматы, 2003; Ахметов М.А. «Медицина терминдерінің сөздігі», «Сөздік-Словарь», 2005) сәйкес берілген. «Адам анатомия атласы» медициналық жоғарғы оқу орындарының студенттеріне арналған және дәрігерлерге нұсқау ретінде қолдануға болады.

 

ББК 28. 706. Я 73 А 24

3 экз

2013

23

 

Струков А. И., Серов В. В.

 Патологиялық анатомия: оқулық /; қазақшаға аударған және жауапты редакторы М.Т. Айтқұлов. — 5-шi басылым, стереотипті. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 984 бет. : ил.

ISBN 978-5-4235-0045-0 (рус.)

ISBN 978-5-9704-2416-2 (каз.)

Ресейдің белгілі ғалым-патологанатомдары А.И. Струков пен В.В. Серовтың дүниежүзінің көптеген елдерінде қолданыс тапқан оқулығының стереотипті бесінші басылымның аудармасын ұсынып отырмыз. Оқулық екі бөлімнен — жалпы және жеке аурулар патологиялық анатомиясы бөлімдерінен құрылған. Бұл басылымдағы адам патологиясының жалпы курсы жасушалық патология мен шок және склерозға арналған жаңа материалмен толықтырылған. Екінші бөлімге тромбоцитпения мен тромбоцитпатия, ми тамырларының аурулары, жедел бронхит, интерстицийлік нефрит, сүйек-бұлшықет, орталық жүйке жүйелері аурулары және т.б. жайлы мағлұмат қамтылғын тараулар мен тараушалар кіргізілген.

 

10  ББК 52.51я73 С87

экз

2013

24

 

Мақатаев М.  Жыр кітабы. Құрастырғандар: Б. Айдарова, Қ. Ботбай - Алматы: ҚАЗақпарат, 2012. - 1032 бет.

ISBN 978-601-03-0088-0

Қазақ поэзиясының Xaнтәңірісі Мұқағали сегізінші ондыққа бет алып, ұлт ақыны атанып, ұрпағына өлеңін қаддырып отыр. Ақын елуге жетпеген ғұмырында қара өлеңнің көсегесін көгертіп, туу алыстан түңілігін желпілдетіп, ақ отауын тікті. «Қалқам, мен Лермонтов та, Пушкин де емен» деп қазақи кішілікке салынса да әдебиет деген әлемде қара өлеңмен тағдырды ерекше сипатпен табыстыра жырлап, коғамның бетіне үңілген ақын төртінші ондықта өмірден озса, жыр-ғұмырға тағы төрт ондық қосылды. Ел өсті, әдебиет тізгінін босатты, қоғам шынжырын сындырды. Қай дәуірде өмip сүрсе де тыныштықты ұйқыдағы сәбидің келбетіне ұқсатқан ақынның ғаламға тыныштық пен сұлулық тілеген жыр cөзi, міне, сіздердің қолдарыңызда! «35 күз, 35 қыс, 35 жаз.

 

ББК 84 Кдз - 7-5 М 16

5 экз

2013